علیرضا شریعتی
علیرضا شریعتی

اگر مى خواهيد اموراتتان بگذرد،روىِ شغلتان كار كنيد،اگر مى خواهيد ثروتمند شويد،روى خودتان…