بس دعاهاکان گناه است وهلاک…سمیناربزرگ شهریورماه

دوستان ما بخش مهمی ازسرنوشت مارارقم می زنند

وقتی چرایی کاری را پیدا کنید چگونگی راه را به شما نشان می دهد

مرحله اول هدف گذاری{هدف های شخصی و شخصیتی}

مرحله دوم هدف گذاری{هدف های اقتصادی}

مرحله سوم هدف گذاری{هدف های تفریحی}

زبان بدن درسخنرانی حرفه ای .قسمت اول .{علیرضا شریعتی}

هدف معنوی {علیرضا شریعتی} سخنران انگیزشی مدرس موفقیت

هدف بدون زمان فقط یک وهم وخیال است. {علیرضاشریعتی }

برای کشتی های بی هدف هر بادی بادمخالف است{علیرضاشریعتی}

درهفت ثانیه توجه همه را درسخنرانی جلب کنید.علیرضاشریعتی

با آر ای اس زندگیتان رامتحول کنید..سخنران انگیزشی

مثل کودکان آزادورهافکربکنید…{علیرضا شریعتی}

روزمرد برمردان مرد راستین سرزمینم مبارک{علیرضاشریعتی}

رهایی از استرس شروع درسخنرانی {علیرضا شریعتی}

باشکوفه ها نوید زندگی است… {علیرضاشریعتی}

ستقامت وایستادگی در برابر سختی ها{علیرضا شریعتی}

انگیزه خود رابالا ببرید.سخنران انگیزشی مدرس موفقیت

مهمترین قسمت زبان بدن یک سخنران {علیرضاشریعتی}

{علیرضا شریعتی} سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت

جملات الهام بخش.. بابیانی از:{علیرضا شریعتی}

جملات الهام بخش.. بابیانی از:{علیرضا شریعتی}

آیا سخنران شدن کارسختی است ؟{علیرضاشریعتی}

جملات الهام بخش.. بابیانی از:{علیرضا شریعتی}

منطق هارابشکنیدومعیارهایتان را بالا ببرید{علیرضاشریعتی}

{علیرضا شریعتی }سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت

نبایدهادرسخنرانی…{علیرضاشریعتی}

{علیرضا شریعتی }سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت

آرزوی شما چیست؟ {علیرضا شریعتی} سخنران انگیزشی

تصمیم های ما سرنوشت زندگی مارامی سازند…{علیرضاشریعتی}

لطفا پل های پشت سرتان راخراب کنید…{علیرضا شریعتی}

جملات الهام بخش.. بابیانی از:{علیرضا شریعتی}

جملات الهام بخش.. بابیانی از:{علیرضا شریعتی}

{علیرضا شریعتی }سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت

{علیرضا شریعتی }سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت

{علیرضا شریعتی }سخنران انگیزشی مدرس و کارشناس موفقیت