علیرضا شریعتی

زندگى هديه ايست كه خداوند به ما مى دهد و نحوه زندگى كردنِ ما هديه ايست كه ما به او بر مى گردانيم..