علیرضا شریعتی

آرزو نکن که آن مشکل ساده تر باشد، بلکه آرزو کن خودت بهترشوى