علیرضا شریعتی

سمينار بزرگ:براى هرمشكلى يك راه حلى وجود دارد،١٦ شهريور ماه ١٣٩٧تهران