استاد علیرضا شریعتی

سخنران انگیزشی

مدرس و کارشناس مهارت هتی موفقیت فردی و اجتماعی ، رشد در دنیای انسان ، مشاور تغییر و تحول ، مدرس باشگاه خنده

تلفن :22471002-021 ،