قدرت عادت

قدرت عادت

باید بدانید که کنترل عادت به دست شماست و از خود‌آگاهی کافی برای استفاده از این قدرت کنترل بهره‌مند باشید. وقتی درک کنید که عادت‌ها می‌توانند از نو ساخته شوند، فهمیدن قدرت عادت آسان‌تر می‌شود و تنها گزینه‌ای که باقی ادامه …