موفقیت با قدرت فکر

لطفا محدوديت ها و شرايط كنونى زندگيتان را رهاكنيد

لطفا چند لحظه تامل كنيد،نه چيزى ببينيد،نه چيزى بشنويد،و نه درخواستى داشته باشيد،لطفا مواقعى زندگى را فقط زندگى كنيد…وقتى كه تمركزتان را از مشكلات بر مى داريد،به كاعنات اجازه مى دهيد پيرامون راه حل ها بگردند،و راهى براى تحقق اهدافتان ادامه …