واقعیت درمانی

هویت توفیق، در کسانی به وجود می آید که بتوانند در نیاز اساسی و ذاتی خود، یعنی نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن و نیاز به احساس ارزشمندی را ارضا کنند. کسانی که نتوانند این نیازهای اساسی را ارضا کنند، هویت شکست خواهند داشت و به اضطراب و نگرانی گرفتار خواهند آمد.

یک دیدگاه در “واقعیت درمانی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.