سمینار بزرگ سر رشته زندگی خود را در دست گیرید.جمعه 28تیرماه 1398. سالن همایش معلم

 

             تهیه بلیط

 

——————————————————————————————————————————————

 

سمینار بزرگ امسال تکرار نخواهد شد.24اسفند ماه ١٣٩٧تهران.سالن همایش معلم

 

 

 

———————————————————————————————————————————————

 

 

سمینار بزرگ ایمان داشته باش اتفاق می افتد . زمان 27 دی ماه 97 .تهران سالن همایش معلم

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————–

 

 

علیرضا شریعتی
علیرضا شریعتی

سمينار بزرگ:براى هرمشكلى يك راه حلى وجود دارد،١٦ شهريور ماه ١٣٩٧تهران،